אודותינו

תקנוןמצוישלעמותה (בשינויים)

(סעיף 10 לחוק העמותות, תש"ם - 1980)

סימןא': חברות

  1. קבלת חברים

(א)  מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב)  אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות),עובד שכר או גמלאי מעבודתי כשכיר, מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג)   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד, סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

  2. זכויות וחובות של חבר

(א)  חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב)  חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג)   הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד)  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

  3. פקיעת חברות

(א)  החברות בעמותה פוקעת:

(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2)   בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן העמותה.

(ב)  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)   החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

(ג)   לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

  4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או יישלחו באמצעים אלקטרונים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימןב': האסיפההכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך רבעחצישעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי ברבע שעה נוספת באותו היום ובאותו המקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימןג': הועד

12. מספר החברים מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

13. תקופת הכהונה

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(ג) בחירות לועד העמותה ייערכו בתוך 6 חודשים מיום הכרה בעמותה כארגון עובדים יציג בחברת פותחים עתיד ולאחר מכן, בכל 4 שנים, או במועד מוקדם יותר שייקבע באסיפה הכללית.

14. השלמת הועד (א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. (ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימןד': ועדתהביקורת

19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הבקורת.

סימןה': סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחרפירוק

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

סימן ז': מטרות העמותה

22. אלה מטרות העמותה

(א) לסייע בארגון עובדים בחברת פותחים עתיד ולהוות מסגרת להתארגנות עובדים וגמלאים בחברת פותחים עתיד.

(ב) לחזק כוחם של עובדים וגמלאיםפותחים עתיד כלפי המעסיק באמצעות התארגנות וייצוג קיבוצי וקידום השתתפות העובדים בקבלת החלטות בחברת פותחים עתיד.

(ג) לקבוע תנאי עבודתם של עובדים וגמלאים חברת פותחים עתיד וגמלאיה, לרבות, בדרך של משא ומתן קיבוצי וחתימה על הסכמים קיבוציים.

(ד) להתקיים קיום של קבע על מנת להבטיח את התכלית של חוקי העבודה, אכיפת הסכמים קיבוציים ויציבות ביחס העבודה בחברת פותחים עתיד.

(ה) לחזק את ההגנה על זכויות עובדים וגמלאים חברת פותחים עתיד.

(ו) לאכוף זכויות עובדים וגמלאים חברת פותחים עתיד, לרבות על ידי נקיטת הליכים משפטיים בעניינים הקשורים ליחסי עבודה בחברת פותחים עתיד.

(ז) לקדם רווחת עובדיםפותחים עתידוגמלאים, לרבות על ידי פעילות תרבות נופש ספורט ורכישה מרוכזת של אירועים כאמור והטבות לעובדי חברת פותחים עתיד.

(ח) לגבות דמי חבר ודמי טיפול מעובדים וגמלאים חברת פותחים עתיד.

צרו איתנו קשר

יש לכם שאלות נוספות?